Kistérségi államigazgatási feladat- és hatáskörök

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján községünk 2008. január 1. napjától a Marcali Kistérség tagja.

Az egyes hatósági feladatok eredményes ellátása érdekében Balatonberény külön társulási megállapodást kötött, melynek keretében a későbbiekben felsorolt államigazgatási feladat- és hatásköröket Marcali Város Jegyzője és Polgármesteri Hivatala látja el.

A felsorolt ügyekben természetesen továbbra is állunk állampolgáraink rendelkezésére, felvilágosítást adunk, a kérelmeket átvesszük és azokat továbbítjuk Marcali város Polgármesteri Hivatala részére. Kérelmeiket, ügyeiket közvetlenül és személyesen is intézhetik a Marcali Polgármesteri Hivatalban.

A hivatal címe: Polgármesteri Hivatal, 8700 Marcali, Rákóczi u.11.

Elérhetőségei: Telefon: 85/501-000, fax: 85/501-055
Interneten Marcali Város weboldalán
Ügyfélszolgálati iroda: minden nap teljes munkaidőben interneten intézheti
állampolgári ügyeit ide kattintva (a linkre kattintva találja a letölthető nyomtatványokat is).
Szervezeti egységek: H-Sz-P: teljes munkaidőben K-Cs: délelőtt

Szabálysértés

•    Ellátja az elsőfokú szabálysértési hatósági jogkört, amelyet a szabálysértést meghatározó jogszabály a jegyző hatáskörébe utal.
•    Határozatot hoz a szabálysértés miatt alkalmazott büntetésekről és intézkedésekről (pénzbírság kiszabása, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kutasítás, figyelmeztetés).
•    Intézkedik a szabálysértési ügyben hozott határozat ellen benyújtott kifogásoknak az illetékes bírósághoz való felterjesztéséről.
•    Gondoskodik a szabálysértési eljárással összefüggő kényszerintézkedések végrehajtásáról (elővezetés, lefoglalás).
•    Közérdekű munkavégzésre alkalmas munkahelyet jelöl ki.
•    Intézkedik a pénzbírságot megállapító határozat végrehajtásáról (letiltás, adók módjára történő behajtás, közérdekű munkára történő átváltoztatás.
•    Gondoskodik a pénzbírságot elzárásra átváltoztató bírósági végzés végrehajtásáról.

Birtokvédelem

•    Eljár az egy éven belüli birtokháborítási ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében is.

Szakfordítói és tolmácsigazolvány

•    Kiad szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolványt a szakfordító, illetőleg tolmács szakképesítéssel rendelkező büntetlen előéletű személy számára.
•    Megtagadja a szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvány kiadását, ha annak kiadása jogszabályba ütközik.
•    Visszavonja a szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolványt.
•    Hatósági ellenőrzést gyakorol a szakfordítói és tolmácstevékenység felett.
•    Figyelmezteti a tolmácsot vagy szakfordítót, ha az felelőtlenül vagy szakszerűtlenül végzi a munkáját.
•    Nyilvántartást vezet a szakfordítói és tolmácsigazolvánnyal rendelkező személyről.
•    Megküldi az igazolvány kiadása, illetőleg visszavonása tárgyában közölt jogerős határozatot az igazságügyi Minisztériumnak.

Ipar, kereskedelem

•    A kereskedelmi és szolgáltató egységek részére működési engedélyt ad ki.
•    Ellátja a jogszabály által meghatározott üzletek működésével összefüggő nyilvántartási feladatokat, valamint e nyilvántartásból az arra jogosultaknak adatot szolgáltat.
•    Ellátja a vásár- és piac tartásával összefüggő nyilvántartásba vételi feladatokat.
•    A jogszabályban meghatározott ipari, szolgáltató telep részére telepengedélyt ad ki.
•    Gyakorolja a jogszabály által hatáskörébe utalt ipari és kereskedelmi szolgáltató egységek működésével összefüggő ellenőrzési jogkört és e tevékenységével összefüggően kapcsolatot tart az eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, társhatóságokkal, felettes hatóságokkal.
•    Ellátja az ipari- és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos további, jogszabályban meghatározott feladatait.

Építésügy

•    Településrendezési kötelezettség körében a helyi építési szabályzat alapján határozattal intézkedik a beépítési kötelezettség, a helyrehozatali kötelezettség és a beültetési kötelezettség elrendeléséről.
•    Elbírálja az építmény, építési engedélyhez nem kötött építési munkával járó, illetve építési munkával nem járó rendeltetés megváltoztatására  irányuló kérelmeket.
•    Ellenőrzi, megelőzi, felkutatja az építési engedélyhez nem kötött építési munka esetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírások megsértésével történő építési tevékenységet, a rendeletetéstől eltérő építményhasználatot.
•    Elrendeli a jogszabályban meghatározott esetekben a telek bekerítését, továbbá a telken, a településkép előnyösebb kialakítása vagy környezet védelme céljából szüksége kerítésépítési, továbbá településkép védelmi érdekében szükséges egyéb munkák végzését.
•    Vezeti – az ÉTV. 58. szakaszának megfelelően – a hatósági nyilvántartás.
•    Ellátja törvényben meghatározott további, nem kiemelt építésügyi feladatokat.