Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okirata

Művelődési  Ház, Községi és Iskolai Könyvtár  

ALAPÍTÓ OKIRATA

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. §. (4) bekezdése  és a 10. §. (g) pontja, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a közművelődési feladatok ellátására alapított 1997. évi CXL tv.   §. (1) bekezdése.

Az intézmény hivatalos neve: Művelődési  Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

Az intézmény alapító szerve: Balatonberény Község Képviselő-testülete

Alapításának éve: 2003. 

Jogelődjei: Községi Könyvtár (1962) Művelődési Ház és Klubkönyvtár (1973)

                    Művelődési ház és Klubkönyvtár (1997)

Az intézmény fenntartója: Balatonberény Község Önkormányzata.

Működtetője, felügyeleti szerve: Balatonberény Község Önkormányzata

Szakmai felügyeletét ellátja: Somogy Megyei Művelődési Központ Kaposvár,

                       

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár

Jogállása: Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

                   költségvetésével részben önállóan gazdálkodik a

                   Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint.

                   Gazdálkodását, pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján. 

Az intézmény jellege: Művelődési Ház, Nyilvános községi és Iskolai könyvtár

Típusa:  Művelődési Ház és kettősfunkciójú könyvtár

Az intézmény működését főfoglalkozású Művelődési Ház, könyvtárvezető végzi.

A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézményvezetői munkakör vezetői beosztásnak minősül. A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár vezetőt az Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki közalkalmazotti  jogviszonyba a mindenkor hatályos törvények és végrehajtási rendeletek figyelembevételével. 
 

A Művelődési ház, klubkönyvtár alaptevékenysége:

  •  Elősegíti, szervezi a helyi civil közösségek működését, igényeit.
  •  Nyilvános könyvtári ellátás. Könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása, gondozása és a használó rendelkezésére bocsátása.
  •  Biztosítja a dokumentum- és információcserét.
  •  Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat is.
  •  Községi közművelődési tevékenység
  •  Egyéb sport tevékenység

   

923127 Közművelődési könyvtári tevékenység, Iskolai könyvtári tevékenység és nyilvános könyvtári tevékenység,

926029 Egyéb sport tevékenység

921815 Művelődési házak tevékenysége

Az intézmény gazdálkodási formája:

A gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szerv.

Az intézmény gazdálkodását Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az önállóan gazdálkodó, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint. 

Az intézmény működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési  Szabályzat tartalmazza.

A Művelődési Ház és Könyvtár feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a balatonberényi 153 hrsz. alatti ingatlan, a rajta álló épület(ben lévő helyiségek), illetve a külön leltár szerinti állóeszköz.

A Művelődési házban a rendelkezésre álló vagyontárgyakat működéséhez szabadon használhatja. A rendelkezésre álló vagyont azonban nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként használni, egyebekben az önkormányzat mindenkor hatályos vagyongazdálkodási rendeletében foglaltak az irányadóak. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az alapító okirat 2007. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 2003. december 18-án kelt alapító okirat hatályát veszti.  

Balatonberény, 2007. április 25.
 

                                                                                                  Horváth László

                                                                                                   polgármester

Záradék:

Az Alapító Okiratot Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete 76./2007.(IV.25.) b.) számú határozatával elfogadta. 
 

Mestyán Valéria

Megbízott jegyző