Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39-40. §-a és az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár ,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         saját gépjármű

•         helyismerettel rendelkező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű Rendszergazdai ismeretek,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, tolerancia, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél fénymásolata, a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, motivációs levél,

•         Az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) A gyermekvédelmi rendszerben a) szakmai munkakörben foglalkoztatni kívánt személy a jogviszony létesítését megelőzően aa) hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, és ab) nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a 06-30-820-0932 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

•         Személyesen: Pungor-Horváth Barbara, Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázót az Intézményvezető személyesen hallgatja meg, de minden pályázót írásban értesít a pályázatának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Az intézményfenntartó Társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.