Közlemény

Balatonberény Község Önkormányzata megdöbbenve és értetlenül áll a „Tiltakozások a Csicsergő sétányt érintő módosítások ellen” c. aláírásgyűjtő akció előtt.

A jelenlegi TRE módosítás, mely a település honlapján megjelent a NIF eljárásában a kerékpárút nyomvonaláról szól, ez nem érinti a Csicsergő sétányt semmilyen módon.

A hatályos építési szabályzat, mely 2019. január 9-ei önkormányzati rendelettel került kihirdetésre, és az addig hatályban volt szabályozási tervek azonos szabályozást tartalmaztak a Csicsergő területére, változás csak a Balaton-törvény előírásaihoz kapcsolódóan módosultak, jelölésben és szabályozásban egyaránt.

Az elfogadott szabályozási terv az önkormányzat azon igényét jeleníti meg, hogy és amennyiben e területen a jövőben az önkormányzat fejleszteni szeretne (pl. játszótér, vizesblokk stb.) úgy annak a lehetőségét megteremtsük. Ezt tartalmazza a hatályos szabályozás.
A fent nevezett petícióban szereplő, Balatonberény Község Önkormányzatának tulajdonát képező területek évtizedek óta Z Kp-01 besorolásúak, amelyekre Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019. (I.9.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról 47.§-a szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

 „Zöldterületek az állandóan növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló közterület (Zkk - Közkert, Zkp – közpark.)

(3) Z-kp-1 jelű övezet előírásai a következők:

a) Beépítési mód: szabadonálló

b) Legnagyobb beépítettség: 2% 

c) Legkisebb alakítható telekterület: 10.000 m2 

d) Megengedett legkisebb zöldfelület: 80 % 

e) Az övezetben kizárólag szálláshelyet nem tartalmazó vendéglátó-, sport- és szabadidő rendeltetésű, valamint a terület fenntartását szolgáló építmény helyezhető el. 

f) Épületmagasság 4,5 m lehet. Épületet a kijelölt építési helyen belül kell elhelyezni.”

Bár nemrég valóban elkészült a község új településrendezési terve, melynek megszületését jórészt lakossági kezdeményezések indokolták, az a petícióban szereplő helyrajzi számú területek besorolását változatlanul hagyta.

Szeretnénk leszögezni, hogy a Balatoni Bringakörút önkormányzatunk által is támogatott állami fejlesztése nem érinti a petícióban megnevezett helyrajzi számú területeket, azokon semmilyen, a kerékpárút-fejlesztéssel kapcsolatos építési tevékenység nem indokolt, s hozzájárulásunk nélkül ez nem is lenne lehetséges.

Településünk önkormányzata, ahogy eddig, úgy a jövőben sem tervezi a nevezett területek besorolásának megváltoztatását, illetve azok értékesítését, vagy bérbe adását.

Önkormányzatunk álláspontja az – mivel az aláírásgyűjtés során megfogalmazott követelések egyik pontja sem tartalmaz valós tényeket, ezért sértik az önkormányzat jó hírét- hogy követeljük a petíció szervezőitől kérjenek elnézést az önkormányzattól minden olyan fórumon, ahol ez a közlemény nyilvánosságra kerül (honlap, hirdető táblák, Facebook). Amennyiben ez nem valósul meg, a képviselő-testület fontolóra veszi a szükséges jogi lépések megtételét.    
Egyúttal szeretnénk hangsúlyozni, hogy önkormányzatunk Képviselő-testületének tagjai – akik korábban is prioritásként tekintettek községünk épített és természeti örökségének megőrzésére – akár ez ügyben, akár másban a jövőben is tisztelettel és szívesen állnak minden balatonberényi, illetve itt nyaralóingatlannal rendelkező személy rendelkezésére, elkerülve az indulatok információhiányból fakadó felesleges felkorbácsolását.

 

Balatonberény, 2019. 07. 15.

 

                                    Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

 

Horváth László   

 polgármester