Vadászterület tulajdonosi gyűlés

HIRDETMÉNY

A 14-350250-410 kódszámon nyilvántartásba vett tulajdonosi közösség közös képviselője, a vadászterület tulajdonosi gyűlését - figyelemmel az 1996. évi LV. tv. 12. § (13) bekezdésére -

összehívom.

A gyűlés helye: Marcali Erdészet, 8700 Marcali, Kossuth L. u. 60

A gyűlés időpontja: 2020. július 30.14.00

A gyűlés napirendi pontjai:

1.) A tulajdonosi képviselő beszámolója a 14-350250-410 kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége 2019 évi működéséről és pénzügyi helyzetéről.

Regisztráció:

A földtulajdon regisztrálására a gyűlést megelőzően 13.—-14.— óra közötti időpontban, a gyűlés helyszínén található hivatalos helyiségben kerül sor. 14.— óra időpontot követően, regisztrálásra nincs lehetőség! Csak azoknak a földtulajdonosoknak, illetve meghatalmazott képviselőknek van szavazati joga a tulajdonosi gyűlésen, akik regisztrálták magukat. Akik a vadászterületet kialakító gyűlésen már regisztrálták magukat, azoknak a regisztrációja jelen gyűlésre továbbra is érvényes.

FIGYELMEZTETÉS A KÉPVISELET SZABÁLYAIRA: az 1996. évi LV. törvényben illetve a 79/2004. (V. 4.) FVM. rendeletben foglaltaknak megfelelően, a tulajdonosi gyűlésen a vadászterület határain belül vadgazdálkodásra alkalmas földtulajdonnal rendelkező földtulajdonosok vehetnek részt. A földtulajdonosok személyesen, vagy meghatalmazott útján képviseltethetik magukat.

Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa a határozathozatal alkalmával nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseiben megfelelő és a 79/2004.(V.4.) FVM rendelet 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat, amelyből megállapítható a tulajdonos neve, személyes adati, tulajdoni hányada, a képviselő személye, a meghatalmazással érintett település neve, a külterületi földingatlan helyrajzi száma, művelési ága, annak területe hektárban, a tulajdoni hányadra eső terület hektárban, továbbá az, hogy a képviselő jogosult a törvény 12. §-ában foglaltak szerinti kérdésekben, a tulajdonos nevében jognyilatkozatot tenni.

Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes.

A meghatalmazás csak a tulajdonjog igazolására vonatkozó dokumentumokkal együtt érvényes.

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként az alábbi dokumentumok bármelyikét el kell fogadni:

  1. az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
  2. az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;
  3. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
  4. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;
  5. az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

Nem tekinthető érvényesnek a meghatalmazás, ha nem felel meg a fenti előírásoknak. Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra és azok érvényességét a regisztráció során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.

Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében akár tulajdonosként, akár képviselőként csak egy személy, és csak egy vadászterülethez tartozásról tehet jognyilatkozatot. Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

Az egyes napirendi pontokhoz tartozó kérdésekben történő határozathozatal rendje: a tulajdonosi gyűlésen megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban álló földterület - ideértve a medret is - aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

A közös képviselőnek az érintett települések önkormányzata hirdetőtábláján legalább 30 napra hirdetményt kell közzétennie, amelynek tartalmaznia kell a földtulajdonosok gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést. A hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének minden érintett település önkormányzatánál azonos napon, azonos tartalommal kell megtörténnie. A hirdetmény kifüggesztésének időtartamába a kifüggesztés, illetve a levétel napja nem számítható be. A kifüggesztés időtartamát az érintett település jegyzője igazolja. A tulajdonosi közösségi gyűlést csak a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegységen belül lehet megtartani. Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

A hirdetmény elválaszthatatlan melléklete a vadászterület térképi megjelölése.

Marcali, 2020. június 22.

Szabó Tamás
SEFAG Zrt
közös képviselő

CsatolmányMéret
Hirdetmény2.36 MB