Tájékoztatás az ellenőrzött bejelentés szabályairól

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy 2020. június 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, melynek értelmében az egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.

Az engedélyköteles tevékenységet az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

A törvény hatálya nem terjed ki:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,
 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
 • a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,
 • azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,
 • az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,
 • a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre,
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,
 • az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekre, melynek alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben kizárt az ellenőrzött bejelentés:
 • anyakönyvi engedélyezés,
 • földügyi és földforgalmi eljárások,
 • gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások.

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés)
kizárólag elektronikus utón tehető meg, az alábbi formában:

- ügyfélkapun keresztül;
- elektronikus űrlapon;
- általános célú elektronikus kérelem űrlapszolgáltatás útján;
- ellenorzottbejelentes@balatonkeresztur.hu e-mail címen.

Ha a jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamelyik módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.
 
A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír, valamint csatolni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit is. A bejelentéshez okiratot kell csatolni, melyben a bejelentő tájékoztatást ad a bejelentés kapcsán érintett további ügyfelekről és nyilatkozik arról, hogy a bejelentés benyújtásának szándékáról, időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta őket.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni.

Felhívom az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

További felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető:

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
Központi telefonszám: 85/575-810.

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltsége
Központi telefonszám: 85/377-482.