Szociális célú tűzifa igényelhető

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult, akinek a családjában

- az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft-ot) nem haladja meg és

fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik és

a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2021. november 5. napjáig benyújtja.

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa támogatást.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet.

A tűzifa térítésmentes kiszállításáról a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft gondoskodik legkésőbb 2022. február 15. napjáig.

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatt).

Ide kattintva letölthető

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Horváth László
polgármester