KÖFÁT/1 094 1 -5/2023/VHF sz. HIRDETMÉNY
Szántód-Kőröshegy (bez.) – Balatonszentgyörgy (kiz.) vasútvonal használatbavételi eljárásának lefolytatása – eljárás ügyében hozott döntésről.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi döntésről értesítem az ügyfeleket.

Az eljáró hatóság:
Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály (1138 Budapest, Váci út 188.)
A határozat iktatási száma:
KOFÁT /10941-4/ 2023/ VHF
Engedélyt kérő megnevezése:
Építési és Közlekedési Minisztérium Vasútépítésért Felelős Helyettes Államtitkárság (1134 Budapest, Váci út 45.)
Az ügy tárgya, rövid leírása:
A 2013. december 19-én kelt, UVH/VF/1256/46/2013. ügyiratszámú építési engedély és a 2018. március 22-én kelt, VHF/23648-1/2018-NFM iktatószámú eltérési engedély alapján megépült Szántód (bez.) – Balatonszentgyörgy (kiz.) országos törzshálózati vasúti pálya 1271+09,86 – 1795+95,92 hm szelvények közötti vonalszakaszában lévő helyhez kötött alrendszereinek a használatbavételi engedélyezése.
Az érintett hatásterület:
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) 80/A. § (1) bekezdése alapján a vasúti pálya által terület igénybevétellel érintett vagy a vasúti pálya illetve a vasúti létesítménnyel szomszédos ingatlan területe.
Az eljáró hatóság döntése az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés szerinti időben személyesen vagy a képviselő útján megtekinthető. (1138 Budapest, Váci út 188.)
Ügyintéző neve: Bánhidai Csaba
Hivatali elérhetőség: +36 1 477 15 76
csaba.banhidai@ekm.gov.hu
A vasúti közlekedési hatóság postacíme Pf. 1442 Budapest, Pf. 89.

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs, de ellene a közlést követő naptól számított 30 napon belül közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Építési és Közlekedési Miniszternél, alperesként történő megjelölésével, de a Fővárosi Törvényszékhez (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1- 3.) címzetten lehet benyújtani, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.
A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A vasúti közlekedési hatóság rögzíti, hogy a közlekedésért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontja alapján az építési és közlekedési miniszter.
A vasúti közlekedési hatóság a rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. § (1) pontjában meghatározott hatásköre alapján és országos illetékességgel járt el.
A kiadmányozási jog az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 106. § (1) bekezdésén alapul.

Lázár János építési és közlekedési miniszter nevében és megbízásából:
Rácz Imre
osztály vezető

Kapcsolódó oldalak