A vadászható vadfajok településen történő megjelenése napjainkban számos esetben okoz problémát a lakosság számára, az or­szág szinte minden lakott területén. Egy­részt köszönhető mindez annak, hogy a va­dászható vadfajok természetes élőhelye csökken, folyamatos és sokszor visszafor­díthatatlan átalakuláson megy keresztül (urbanizáció). Másrészt pedig bizonyos fa­jok, mint pl. a vaddisznó vagy a vörös róka rendkívül jó alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ezért egyre többször lakott területeken vagy azok közelében jelennek meg, ami miatt úgy tűnhet a lakosság szá­mára, hogy a vadállomány létszáma jelen­tősen megnövekedett.

A települések belterületén, kertvárosi régiók­ban vagy akár nagyvárosok központi részén is számos elhanyagolt, gyomos-bozótos, szinte teljesen visszaerdősült, bekerítetlen terület található, ahol a lehullott termés, a kidobott háztartási és kerti hulladék a vad számára könnyen elérhető táplálékforrást jelent. Mindezek kiváló életfeltételeket biztosítanak ahhoz, hogy az amúgy is nagyon jó alkalmaz­kodóképességű vadfajok e területeken megtelepedjenek.

A vaddisznó területhasználatára irányuló kutatások bizonyították, hogy egyes egyedek egész életükben a belterületen tar­tózkodnak. Azaz nem a vadászterületről váltanak be a lakott területre, majd vissza, hanem az év egészét a településen töltik „városlakó” vadként. A vad védel­méről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény szerint a belterület nem a vadászterület része, ebből következően ott jogszerű va­dászati tevékenység nem folytatható, te­hát az ott megjelenő vadászható vadfa­jokra közvetlen hatást a vadászatra jogo­sultak nem tudnak gyakorolni. A vadállo­mány apasztása a belterülettel határos vadászterületeken folyamatos, e tekintet­ben a vadgazdálkodási stratégia országo­san egységesnek tekinthető (nagyvadál­lomány csökkentése), ennek ellenére egyre többször tapasztalható az egyes apró- és nagyvadfajok belterületi megje­lenése, folyamatos jelenléte.

A meglévő probléma kezelése a helyi la­kosság bevonása és aktív közreműködése nélkül nem orvosolható. Kedvező irányú változást hozhat, ha a jelenleg elhanya­golt belterületi ingatlanokat, a vad szá­mára táplálkozó- és búvóhelyeket bizto­sító területeket felszámoljuk, illetve a ke­rítéseket megfelelő műszaki állapotban tartjuk. Sajnos sok esetben a lakosság ala­kítja úgy a környezetét, hogy azzal megte­remti a vadászható vadfajok belterületi életfeltételeit.

Jelen tájékoztató célja, hogy minden érin­tett lakos hozzájárulhasson a probléma megoldásához a saját lakóhelyén úgy, hogy a következőkben leírtak alapján a la­kott területre tévedt vadat nem eteti, hul­ladékait felelősen kezeli, birtokát rend­ben tartja, adott esetben pedig a vadá­szokkal együttműködve partnerként se­gítik egymás munkáját.

A belterületen kárt okozó vadfajok lakott területen történő megjelenésének legjellemzőbb okai

– A vad számára megfelelő búvó-, táplál­kozó- és dagonyázó helyek rendelke­zésre állnak, ehhez a felhagyott kertek hálózata, az elhanyagolt, elvadult sző­lők és gyümölcsösök, a beékelődött, za­vartalan területek kitűnő élőhelyi fel­tételeket teremtenek.

– A kedvező és folyamatosan biztosított növényi eredetű, főként lédús táplálék­kínálat.

– A ragadozók esetében – mint potenciá­lis zsákmány – szóba jöhet a háznál tar­tott baromfiállomány is.

– Kommunális és zöld-hulladékok sza­bálytalan elhelyezése, esetleg állati te­temek illegális kihelyezése.

– Házi állatok helytelen tartása, takar­mányozása; illetve ha a lakosok a va­don élő állatokat direkt módon, szán­dékosan etetik vagy itatják.

Mi a teendő, ha szembeta­láljuk magunkat egy vad­disznóval vagy más vad­fajjal?

A vaddisznó alapvetően kerüli az embert, de akár veszélyes is lehet. Nagyon fontos, hogy semmiképpen ne próbáljunk az állat közelébe kerülni. Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisznónak a menekülés lehetőségét, ne álljunk az útjába, próbáljunk meg eltá­volodni tőle. Soha ne szorítsuk be olyan helyre, ahonnan csak akkor tud kijutni, ha szembefordul velünk! A kanok a párzási időszakban lehetnek veszélyesek, a kocák pedig akkor, amikor a kis csíkos hátú mala­cokat védelmezik. A sebesült vaddisznó szintén agresszív lehet. Semmiképpen ne sétáltassuk kutyánkat póráz nélkül az erdő vagy elhanyagolt ingatlanok közelében, mert a vaddisznó rátámadhat a kutyára!

A róka túlságosan bizalmas, szokásostól el­térő viselkedése esetén értesítsük a helyi­leg illetékes állategészségügyi hatóságot, vagy hívjuk a NÉBIH zöld számát, a +36 80 263 244 telefon-számot.

Önmagában a rókák településen való meg­jelenése nem utal veszettségre. A témáról, a veszettség tüneteiről bővebben olvasha­tunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által működtetett honlapon: www.veszettsegmentesites.hu

A károk megelőzése szem­pontjából hasznos tanácsok a lakosság részére

Legfontosabb feladat a károk megelőzése és csökkentése érdekében a belterületi „élőhelyek” együttes felszámolása és az érintett ingatlanok bekerítése.

  1. A kommunális és zöld-hulladék illegális lerakásának megszüntetésével, a lerakó­helyek felszámolásával jelentősen csök­kenthetjük a vad belterületi meg-jelenésének kockázatát.
  2. Az élelmiszer maradványokat a vadon élő állatok számára ne tegyük elérhetővé, az állatok véletlen vagy szándékos eteté­sét teljes mértékben mellőzzük!
  3. Nagyon fontos a belterületi ingatlanok (telek, zártkert, tanya, major, szőlő, gyü­mölcsös stb.) megfelelő kultúrállapotban tartása a vonatkozó helyi rendelkezések figyelembe vételével. Az elhanyagolt in­gatlanok rossz környezeti állapotát szün­tessük meg!
  4. A vad által veszélyeztetett ingatlanokat a tulajdonos, földhasználó költségvise­lése mellett kerítsük be. Kerítések létesí­tésekor erre a célra gyártott erős, csú­szásmentes csomózású drótháló (vagy betonvas háló) a legjobb megoldás, ter­mészetesen megfelelően a földbe süllyesztve. Vaddisznó bejutása ellen a kerí­tésnek legalább 1 méter magasnak kell lennie, a szarvasfélékkel szemben mini­mum 1,8 – 2,5 méter magas dróthálót kell alkalmazni. Amennyiben bizonytalanok vagyunk a kerítés kivitelezésével kapcso­latosan, feltétlenül kérjünk vad elleni ke­rítés építésében jártas szakembertől se­gítséget, az elvégzett munka után pedig garanciát!
  5. Villanypásztor létesítése esetén figye­lembe kell venni a helyi építési és sze­mélybiztonsági szabályokat, amelyek az elektromos kerítés létesítésére vonatkoz­nak. Ezeket úgy kell elkészíteni, hogy a be­állított áramerősség és feszültség ember­ben vagy háziállatokban semmilyen kö­rülmények között ne okozhasson sérü­lést!
  6. Kémiai vadriasztó szerek (granulátu­mok, paszták), továbbá az elektromos(hanghullámon) vagy fényhatáson ala­puló (periodikus villanó fény) eszközök kihelyezése is eredményes lehet.

A felsorolt tanácsok elfogadása hosszú tá­von biztosíthatja a vad és ember közötti konfliktusok csökkenését, a zavartalan kertművelést, az élhetőbb környezetet, hi­szen minden lakos saját, jól felfogott érdeke, hogy lakókörnyezete védelmét elősegítse, abban részt vegyen, így vad által okozott ká­rok megelőzésében is közreműködjön.

Károkozás esetén kihez fordul­junk?

A kár bekövetkezésének helye szerinti ön­kormányzathoz, annak jegyzőjéhez, az ille­tékes vadászatra jogosulthoz, illetve súlyo­sabb esetben a rendőrséghez, tájegységi fővadászhoz, valamint a területi vadászati hatósághoz lehet fordulni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékes vad­gazdálkodó a lakosság kiemelt partnere a probléma megoldásában, fontos szerepe lehet a belterületen megtelepedett, „urbanizálódott” vad természetes élőhelyére történő visszaszorításában, lakott terület­ről való eltávolításában és a lakosság biz­tonságérzetének javításában.

A lakott területen élő vadállomány csökkentése csakis az önkormányzat, a lakosság és a vadászatra jogosult szoros együttműködésével valósít­ható meg!

Készítette: Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztály

Kapcsolódó oldalak