A Köztársasági Elnök 2023.03.07. és 2023.04.30. közötti időszakra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását; az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnökének határozata értelmében a Marcali Járásbírósághoz 4 fő, fiatalkorú elleni büntetőeljárásban is eljáró ülnököt kell megválasztani.

Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza.

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő­testülete, a Marcali Járásbíróságra Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg, megbízatásuk 4 évre szól.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. pedagógus,
  2. pszichológus, vagy
  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

  1. pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
  2. nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia Marcali Város Önkormányzatának Képviselö-testülete részére, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

(A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni^

A fiatalkorúak ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell Marcali Város Önkormányzatának Képviselö-testülete részére a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a www.marcali.hu holnapon megismerhető az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, valamint letölthetők a jelöléssel kapcsolatos nyomtatványok: jelölés minta és jelölést elfogadó nyilatkozat.

A jelölést 2023. április 3. napján 16.00-ig lehet bejelenteni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., Üi: dr. Korona-Kincses Ágnes, tel: 85/501-061), ahol nyomtatványok is igényelhetők.

dr. Sütő László
polgármester

Dokumentumok, csatolmányokKapcsolódó oldalak