Balatonberény Község Önkormányzata az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Balatonberény Község Önkormányzata

Címe: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

Képviselője: Druskoczi Tünde polgármester

Tel.: +36 85/377-482

Email: bbereny@balatonbereny.hu

A pályázat célja:

A Önkormányzat tulajdonát képező Balatonberény belterület 276 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Balatonberény belterület 276 hrsz-ú, természetben Balatonberény, József Attila utca 23. szám alatt található, „kivett lakóház” megjelölésű, 1635 m2 nagyságú ingatlan.

Az ingatlan a község déli településrészén, kertvárosias lakóterületen helyezkedik el, övezeti besorolása: Lke-2.

A telek szabályos alakzatú, egyenes felszínű, melyen egy kb. 32 m2 alapterületű, az 1960-as években épült, beton alapozású, tégla falazatú, cserép fedésű lakóház áll, amely teljes felújításra szorul. A lakóház helyiségei:

Az ingatlan közművesítettsége:

Az ingatlan jelenleg bérleti szerződés útján hasznosított, a bérleti jogviszony 2024. június 30. napjáig áll fenn.

Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára): 30.000.000.- Ft (ÁFA mentes)

A kiíró a pályázaton való részvételért ajánlati biztosítékot nem köt ki.

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban kell benyújtani Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármesteréhez címzetten a 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatti címre. A borítékon az alábbi szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Balatonberény 276 hrsz-ú ingatlan megvételére”

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2024.június 30-ig lehet személyesen benyújtani hivatali időben Balatonberény Község Önkormányzatának titkárságán, vagy ezen időpontig kell ajánlott küldeményként postára adni.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok nyilvános bontására és bírálatára Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult a 2024. július havi képviselő-testületi ülésén.

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével, valamint a tulajdonjog átruházással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a vevőt terheli.

Az ajánlat minimális tartalmi elemei, csatolandó mellékletek:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatai, e-mail címe, valamint nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket, és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben,

– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról, a vételár megfizetésének módjáról, feltételeiről,

– ha a pályázó gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelnie kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt.

Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázat benyújtásának határidejét követő 60 nap.

Egyéb információ:

Az ingatlan igény esetén, előzetes egyeztetés nélkül kívülről a helyszínen bármikor megtekinthető. Az ingatlanról bővebb felvilágosítás, valamint az ingatlan belülről történő megtekintésének igénye esetén időpontegyeztetés a +36 30/902-9599 telefonszámon Véghelyi Róbert ügyvezetőtől kérhető.

A pályázati kiírás kötelezően az Önkormányzat honlapján (www.balatonbereny.hu), továbbá a Somogyi Hírlapban kerül meghirdetésre, illetve az önkormányzat döntése szerinti egyéb hirdetési felületeken.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy e-mailben értesíti a kiíró a pályázat eredményéről.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.

Kapcsolódó oldalak