Balatonberény község Önkormányzata

Pályázati kiírás Büfékocsi elhelyezésére és üzemeltetésére

1. Pályázat kiírója
Balatonberény Község Önkormányzata
Székhely: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Adószám: 15731443-2-14
Képviseletében: Druskoczi Tünde polgármester

2. A pályázat tárgya
Balatonberény Község Önkormányzata pályázati eljárás keretében történő bérbeadásra meghirdet a tulajdonában lévő, de a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztés Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett 1238/11 hrsz.-on lévő Balatonberény Községi strand területéből egy 20 m2 nagyságú földterületet streetfood ételeket árusító büfékocsi elhelyezésére és üzemeltetésére. A Községi strandon a nyári szezon díjköteles időszakában kb. 42-45 ezer fizető vendég fordul meg, a nyitvatartási idő után a vendégek saját felelősségükre vehetik igénybe a területet, a strand évek óta 5 csillagos minősítést ér el a „Kék Hullám Zászló” strandminősítésen.

Bérbeadásra meghirdetett földterület helye a strandon

         

A bérbeadásra meghirdetett földterület a strand keleti oldalán található a 2-es számú pénztárnál lévő kerékpártároló mellett. Ezen a részen találhatóak a homokos sportpályák, a két medence, a felnőtt fitnesz park, a lidós partszakasz. A strand keleti oldalán hosszú évek óta nem üzemel vendéglátó egység.

3. Bérleti feltételek
A bérelt földterületen kizárólag olyan vendéglátás céljára kialakított gépjármű helyezhető el, amely a teljes bérleti időszak alatt érvényes magyar forgalmi engedéllyel, valamint minden szakhatósági engedéllyel rendelkezik.
Bérlet időtartama: 2023.06.01-kezdődő és a 2023.09.15-ig tartó határozott időszak.
Bérleti díj minimális összege: 800.000,-Ft+ÁFA/bérleti időszak.
A Bérbeadó a Bérlő részére az üzemeltetéshez csak villamosenergiát tud biztosítani (3 fázis, 3×16 amper). A rezsiköltséget a bérleti díj nem tartalmazza! A villamosenergia összegét a Bérlő a fogyasztása (almérő segítségével) alapján fizeti meg Balatonberény Község Önkormányzata részére, az önkormányzat által kiállított számla alapján.
A bérleti szerződést a bérlő az ingatlan fenntartójával, a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel fogja megkötni.
A bérlő a földterületet kizárólag büfékocsi elhelyezése és üzemeltetése meghatározott céljára hasznosíthatja.
Kötelező nyitvatartási idő: A bérlő köteles a büfékocsit a Balatonberény Községi strand nyitvatartási rendjével azonos időintervallumban a bérleti szerződés tartama alatt nyitva tartani munkaszüneti- és ünnepnapokon is.
A büfékocsi üzemeltetetésének a pályázó hibájából történő félbeszakadása, illetve 10 napot meghaladó szüneteltetése az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú megszűntetését eredményezi.
Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a bérelt földterület a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül üzemeltetés céljából átadásra.

4. Pályázók köre
A pályázatra kizárólag cégek vagy egyéni vállalkozók jelentkezhetnek.
Szerződés nem köthető azzal, aki
1. csőd vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
3. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetben meghatározott korrupciós bűncselekmények miatt büntetett előéletű, vagy aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástói eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta.

5. Mit kell tartalmazni a beadott a pályázatnak
Céges adatok, elektronikus levelezési cím (email cím), kapcsolattartó elérhetősége.
Pályázó által megajánlott bérleti díj összege (nettó, bruttó bontásban).
A büfékocsiban árusítani tervezett étel- és italkínálat ismertetése.
A pályázó eddigi tevékenységének részletes ismertetése, referenciák, üzletpolitikára vonatkozó elképzelések.
Jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya.
A jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás, nyilatkozat.
Pályázó nyilatkozata arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a megbízási szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek. Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.

6. A pályázatok leadásának módja
A pályázatokat email-ben, cégszerű aláírást követően szkennelt mellékletben az alábbi email címre küldjék:
drhamzsa@balatonbereny.hu, Druskoczi Tünde polgármester részére az email tárgyaként a „Büfékocsi üzemeltetése” megnevezést szíveskedjenek feltüntetni
Pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 22. napja

7. A döntés módja és ideje
A beérkezett pályázatokat Balatonberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el és dönt a pályázat ügyében.
A pályázat elbírási időpontja: 2023. május 23. napja
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. május 31-ig

Druskoczi Tünde sk.
polgármester

Kapcsolódó oldalak