Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

  1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Balatonberény Község Önkormányzat

Címe: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

Képviselője: Druskoczi Tünde polgármester

Tel.: +36 85/377-482

Email: bbereny@balatonbereny.hu

       2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítése

       3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

      4. Pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:

helyrajzi szám művelési ág terület (m2) jellege az ingatlan ára
Balatonberény zártkert 2168 szántó 2781 – Övezeti besorolása: Mk-1 kertes mg. terület

– Megközelítése több irányból füves, szórtköves dűlőúton,

– Közművesítetlen, felette lévő utcában villanyvezeték

4.728.000,- Ft
Balatonberény zártkert 2489 szántó 6521 – Övezeti besorolása: Mk-1 kertes mg. terület

– Megközelítése: a terület közvetlen dűlőútról nem közelíthető meg

– Közművesítetlen

6.847.000,- Ft
Balatonberény zártkert 2549 rét és út 1251 – Övezeti besorolása: Mk-1 kertes mg. terület

– Megközelítése földes, füves dűlőúton,

– Közművesítetlen

1.376.000,- Ft
  1. Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

  1. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban kell benyújtani Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesteréhez címzetten a 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatti címre. A borítékon az alábbi szövegrészt kérjük feltüntetni:

 

„Pályázati ajánlat a Balatonberény…hrsz-ú ingatlan megvételére”

  1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
    2023. február 15. napjának 16:00 órája (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig kell beérkezniük).

 

  1. A pályázatok elbírálása:

A pályázatok nyilvános bontására és elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő első soros képviselő-testülti ülésen kerül sor. A pályázatok elbírálására Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.  A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével, valamint a tulajdonjog átruházással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a vevőt terheli.

  1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei, csatolandó mellékletek:

– a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatai, email címe, valamint nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket, és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben,

– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról, a vételár megfizetésének módjáról, feltételeiről,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

  1. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázat benyújtásának határidejét követő 60 nap.

  1. Egyéb információ:

Az ingatlanok igény esetén, előzetes egyeztetés nélkül a helyszínen bármikor megtekinthetőek. Az ingatlanokról bővebb felvilágosítás a +36 85/377-482/3 melléken Fehér László műszaki ügyintézőtől kérhető.

A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján (www.balatonbereny.hu) kerül meghirdetésre.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy e-mailben értesíti a kiíró a pályázat eredményéről.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.

Kapcsolódó oldalak