Balatonberény Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi a Balatonberény belterület 1239/13 hrsz. alatt felvett, „kivett közpark-Csicsergő szabadstrand” megjelölésű, összesen 35.024 m2 területű ingatlan. Ezen területből 4.275 m2 területrész használatára az Önkormányzat és a Magyar Tenger Vizisport Egyesület (MTVE) 2023. január 15. napjától 2029. március 31. napjáig szóló határozott időtartamra területbérleti szerződést kötött azzal a céllal, hogy az MTVE a tagságához tartozó hajó- és csónaktulajdonosok számára kikötőt működtessen. Az MTVE rendelkezik a kikötő üzemeltetéséhez szükséges engedéllyel, valamint a kikötő használatához szükséges vízjogi engedéllyel, és a területbérleti szerződés keretében kötelezettséget vállalt arra, hogy a kikötő zavartalan működését és üzemeltetését saját költségén folyamatosan biztosítja.
Hátrányosan befolyásolja a kikötő üzemeltetését a jelentős mennyiségű szerves iszapnak, alacsony vízoszlopnak köszönhetően túlszaporodott hínárnövény. Emellett a behajózó csatorna rendszeresen feltöltődik homokos, kemény mederanyaggal, elsősorban a Ny-i szél által keltett hullámzás miatt. A kikötő szájában lerakódott homokos üledéket, valamint a kikötő belső részein kialakult laza szerkezetű anyagot el kell eltávolítani a hajózás zavartalansága érdekében, ezért szükséges egy alapos karbantartó kotrás elvégzése.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a működési területén lévő állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények, valamint felszíni vizek medreinek vagyonkezelője az MTVE kérésére mederkezelői hozzájárulást adott a kikötő és a behajózó csatorna fenntartó kotrásához, 500 m3 iszap eltávolításához azzal, hogy a mederkotrás során kitermelt zagyanyagot kizárólag a kikötő üzemi területén belül kell elhelyezni, a keletkező hulladék kezeléséről az MTVE köteles gondoskodni.
Az MTVE kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, hogy a mederkotrás, valamint a hínár eltávolítás során kikotort iszapot elhelyezze és ülepítse az Önkormányzat tulajdonában levő Csicsergő sziget területén, a mély-fekvésű részeken (Natura 2000 területen kívül).
Az Önkormányzat hozzájárult a gyűjtőhely biztosításához az alábbi feltételekkel:
– az MTVE köteles az iszapkotrási munkálatok megkezdésével egyidejűleg, azonnal kezdeményezni a kitermelt iszap minősítési eljárását és a minősítés eredményét írásban haladéktalanul közölni az önkormányzattal,
– a kivitelező a vonatkozó természetvédelmi szabályozásokat maximálisan betartva végzi el a munkát, a kotort üledék minőségét akkreditált laborvizsgálatokon keresztül bemutatja, környezetvédelmi szakvéleményt biztosít a kihelyezett mederanyagról,
– amennyiben a kotort anyag minősége a vizsgálati eredmény alapján nem felel meg a töltőanyagként való hasznosításra, úgy a sziget területéről szikkadást követően az MTVE elszállítja, az eredeti állapothoz igazodó terület helyreállítással, – a kivitelező gondoskodik arról, hogy a sziget rendezett területei ne sérüljenek a munkavégzés közben, – az MTVE köteles a biztosított gyűjtőhelyen szükség esetén a tereprendezést saját költségén elvégezni legkésőbb 2023. május 30-ig.
Kérem, hogy a munkálatok ideje alatt szíveskedjenek a kikötő területét lehetőség szerint elkerülni, illetve ott elővigyázatosan, a veszélyes munkaterületre vonatkozó szabályok betartásával csak rövid ideig tartózkodni.

Druskoczi Tünde
polgármester

 

Kapcsolódó oldalak