Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2019. (X.28.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 10. 27-tól

Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Balatonberény Község Önkormányzata.

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Balatonberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete.

(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Balatonberény község közigazgatási területe.

2. § Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.

4. § A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

5. § Az önkormányzat hivatalos lapja a havonta megjelenő Berényi Hírlap.

6. § A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselők aktuális névjegyzékét a jegyző az önkormányzat hirdetőtáblájára függeszti ki, és a község honlapján www.balatonbereny.hu teszi közzé.

7. § Az önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatti hivatali épület földszintjén lévő hirdetőtábla.

 1. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

8. § A Balatonberényi Községi Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.

9. § (1)1 Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el:

 1. a) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat működtetése,
 2. b) rendezvények, közösségi programok szervezése,
 3. c) közművelődési, kulturális programok támogatása,
 4. d) térfigyelő rendszer működtetése,
 5. e) a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása,
 6. f) idegenforgalom, turizmus,
 7. g) önkormányzati elismerések,
 8. h) strandok fenntartása, működtetése
 9. i) ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adott állami vagyon megállapodás szerinti működtetése, fenntartása.

(1a)2 Önszerveződő közösségek a Balatonberényben székhellyel rendelkező bíróság által bejegyzett egyesületek és alapítványok.

(2) Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület hatáskör átruházásának lehetőségét, az átruházás alapvető szabályait az Mötv. 41. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.

11. § Az Mötv.42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

 1. a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,
 2. b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

 1. A képviselő-testület üléseinek száma

12. § A képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

13. § (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani.

(2) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben az (1) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.

(3) A munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít össze.

(4) A munkaterv tartalmazza

 1. a) az ülések időpontját, helyét
 2. b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,
 3. c) az előterjesztő megnevezését,
 4. d) az előterjesztésben közreműködőket,
 5. e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,
 6. f) szükség szerint az előterjesztéssel kapcsolatos tartalmi követelményeket.

(5) A jóváhagyott munkatervet meg kell küldeni:

 1. a) települési képviselőknek,

b)3 önszerveződő közösségek képviselőinek,

 1. c) érintett előadóknak,
 2. d) intézményvezetőknek
 3. e) Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal vezetőjének

14. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

 1. a) az Mötv. 44 §-ban meghatározott esetben,
 2. b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,

c)4

(2)5 A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell benyújtani.

(3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belüli időpontban köteles a testület rendkívüli ülését összehívni.

(4) Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.

 1. A képviselő-testületi ülések összehívása

15. § (1)6 Az alakuló ülést a polgármester a választás jogerőssé válását követő 15 napon belüli időpontra hívja össze és vezeti.

(2) Az ülés megnyitása után a választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a választás eredményéről.

(3) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontja:

 1. a) önkormányzati képviselők eskütétele
 2. b) a polgármester eskütétele
 3. c) a polgármester ciklusprogramjának ismertetése
 4. d) a hatályos szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata
 5. e) az alpolgármester megválasztása és eskütétele
 6. f) a polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
 7. g) az alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
 8. h) polgármester, alpolgármester költségtérítése

16. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

(2) A polgármesteri és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke. Mindhárom eset egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatása esetén a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke látja el e feladatot.

(3) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell összehívni.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül más helyszínre is össze lehet hívni.

17. § A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.

18. § (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze.

(2) A képviselő-testület eseti határozatot hoz a rendkívüli ülés megtartásáról.

19. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása elektronikus úton írásos meghívó küldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell

 1. a) az ülés helyét,
 2. b) az ülés időpontját,
 3. c) a tervezett napirendeket,
 4. d) a napirendek előadóit,
 5. e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell a jegyző által jogszerűségi szempontból megvizsgált előterjesztéseket.

(4) Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a hivatal tárgy szerinti illetékes személyeit, valamint külső szakértőt.

(5)7 A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal kell elektronikus úton megküldeni, melyről a hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(6) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni

 1. a) a képviselőknek,
 2. b) a jegyzőnek,
 3. c) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek,
 4. d) a nem állandó meghívottaknak
 5. e) az előterjesztőknek
 6. f) Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal vezetőjének
 7. g) akiket az ülés összehívója megjelöl.

(7) A (6) bekezdés d) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve azokat a napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik.

20. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval, elektronikus úton és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.

(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

 1. a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
 2. b) egyéb szóbeli meghívással.

(3)8 A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. Ez esetben el lehet tekintetni a 19. § (5) bekezdés szerinti határidőtől.

(4) A sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető: el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.

21. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

 1. a) a jegyzőt,
 2. b) az illetékes országgyűlési képviselőt,

c)9

(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül

a)10 az önkormányzat által alapított gazdasági társaság ügyvezetőjét,

b)11 akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg

c)12 tevékenységi körükben az önszerveződő közösségek képviselőit.

22. § (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái

 1. a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára,
 2. b) a meghívó honlapon történő közzététele.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók közlésével egy időben meg kell tenni.

 1. A képviselő-testület ülésének vezetése

23. § (1) A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

 1. a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,
 2. b) jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése,
 3. c) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,
 4. d) napirendenként
 5. da) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,
 6. db) a vita összefoglalása,
 7. dc) az indítványok szavazásra való feltevése,
 8. dd) a határozati javaslatok szavaztatása,
 9. de) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,
 10. df) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,
 11. e) a rend fenntartása,
 12. f) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,
 13. g) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,
 14. h) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,
 15. i) az ülés bezárása,
 16. j) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül kötelező az a), c), e), f), i) pontokban meghatározott feladatok.

24. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 4 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni.

25. § (1) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező.

(2) Ha a képviselő-testület bármely tagja indokoltnak tartja, akkor a hitelesítő kijelölésére indítványt tesz.

(3) Hitelesítőket csak a képviselő-testületi tagok közül lehet választani, maximum 2 főt. A hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése.

26. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

27. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.

(2) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, külön határozathozatal nélkül dönt az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretről, egy-egy hozzászólás maximális időtartamáról, és az ismételt hozzászólás számáról akkor, ha azt valamely képviselő a napirend megtárgyalása során kezdeményezi.

(3) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

(4) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.

(5) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.

(6)13 A nyílt és zárt ülésekről videó-felvétel készül.

(7)14 A nyílt ülések videó-felvételei a Youtube csatornán közzétételre kerülnek, melyről a lakosságot tájékoztatni kell.

28. § (1) Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.

(2) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az indoklással.

(3) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek.

(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.

29. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei

 1. a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
 2. b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,
 3. c) a téma ismertetése,
 4. d) a jogszabályi háttér bemutatása,
 5. e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,
 6. f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése,
 7. g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,
 8. h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
 9. i) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,
 10. j) rendelettervezet, rendelettervezet indoklása,
 11. k) rendelet tervezetnél a hatástanulmány.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester határozza meg az adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket.

(3) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 28. §-ában, valamint a 29. § (1)–(2) bekezdésében előírt követelményeknek.

30. § (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.

31. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

32. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati vagy rendelet javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét.

33. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei

 1. a) a határozat szövege,
 2. b) a végrehajtást igénylő döntéseknél
 3. ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,
 4. bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

(3) A rendelet javaslat a rendelet szövegét tartalmazza.

34. § A szavazás előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni.

 1. A képviselő-testület döntései

35. § A képviselő-testület a döntéseit az ülésen az Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.

36. § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben hozott döntések esetében.

(2) Az önkormányzat nem él az Mötv. 50. §-ban rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban, saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő ügyeket határozzon meg.

37. § (1) A képviselő-testület döntései

 1. a) a határozat,
 2. b) a rendelet.

(2)15 Rendelet alkotását a polgármester, a települési képviselők, a bizottság elnöke, a jegyző és az önszerveződő közösségek vezetői kezdeményezhetik. A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A képviselő-testület határozattal dönt arról, hogy a rendelettervezet megtárgyalása egyfordulós vagy kétfordulós.

(4) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

38. § (1) A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

 1. a) nyílt szavazással, ezen belül:
 2. aa) nem név szerinti nyílt szavazással
 3. ab) név szerinti nyílt szavazással,
 4. b) titkos szavazással hozza.

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először az igen szerinti válaszra, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra kell kérni a képviselő-testületet. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával.

(3) A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani.

(4) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. § (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.

(5) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, valamint azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott.

39. § (1) Titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

(2) A titkos szavazás lebonyolításáról az adhoc Szavazatszámláló Bizottság gondoskodik.

(3) A titkos szavazás során a képviselők a hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a számunkra megfelelő válasz (igen, nem, tartózkodom) előtti négyzetbe tett X jelöléssel jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg.

(4) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza legalább az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem és tartózkodom szavazat). A szavazólapokat a szavazást követően a bizottság megsemmisíti. A bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

40. § Az ülés vezetője a 37-38. §-ban meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozatot, vagy a rendeletet elfogadta, vagy elutasította.

41. § A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). A határozatok jelölése a következő formában történik:

Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének

…../….. (….. …..) képviselő-testületi határozata

42. § (1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.

(2) A jegyző a normatív határozatok kihirdetéséről az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztése útján gondoskodik. A kifüggesztés időtartama 15 nap, a jegyző a határozatra rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel időpontját.

(3) A jegyző a testületi ülést követő 15 napon belül intézkedik a képviselő-testület határozatainak az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről.

(4) A határozat-nyilvántartás formája: elektronikusan

 1. a) a határozatok nyilvántartása évente, sorszám szerint,
 2. b) a határozatok határidő nyilvántartása.

43. § (1) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének

…../….. (….. …..) önkormányzati rendelete a …………………………………….-ról.

(2) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről. Az alkalmazható kihirdetési módok:

 1. a) kötelező jelleggel az önkormányzat hivatalos hirdetőtáblájára 15 napra történő kifüggesztés. A kihirdetés napja azonos a kifüggesztés napjával. Az önkormányzati rendelet irattári példányán szerepeltetni kell a kifüggesztés és a levétel napját.
 2. b) nem kötelező jelleggel
 3. ba) honlapon közzététel,
 4. bb) könyvtárban történő kihelyezés,
 5. bc) helyi sajtóban való közzététel.

(3) A rendelet-nyilvántartás formái:

 1. a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével, valamint a rendeletet módosító rendeletekre való hivatkozással,
 2. b) rendeletek sorszám szerint, növekvő sorrendben.

44. § (1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (2) b) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal írásban élni.

(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(3) A felvilágosítás-kérést a polgármesternél az ülés előtt 3 nappal írásban kell benyújtani.

(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a képviselő-testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását.

45. § (1) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját, illetve természetbeni juttatását 6 hónapra 25 %-kal csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testület határozatot hoz.

46. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

(4) A hozzászólást a 27. § (2) bekezdés szerint korlátozni lehet.

(5) Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)-(3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet, és hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett szabályok betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetője – javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselőnek – az ülés rendjének betartására való kötelezettségének megszegése miatt – 1 hónapra 25 %-kal csökkentsék a tiszteletdíját, illetve a természetbeni juttatását. A képviselőtestület a kérdésben egyszerű szótöbbséggel határozatot hoz.

47. § (1) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére.

(2) Ismételt rendzavarás esetén az ülés vezetője javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy határozat nélkül döntsön 15 perc ülésezési szünet elrendeléséről.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szünetet egy testületi ülés alkalmával maximum 2 alkalommal lehet elrendelni. A harmadik rendzavarást követően az ülés vezetője javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület az ülésen eddig tárgyalt napirendekre módosítsa az ülés napirendjét. Ha a testület a napirendi pontokra tett javaslatát elfogadta, az ülést az általános szabályok betartása szerint bezárja.

48. § (1) A testületi ülésen az elfogadott napirendi pontokon belül önálló napirendi pontként tájékoztatást kell adni a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről.

(2) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy.

49. § Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok megtárgyalását követően, vagy ha az ülés annak levezetése közben határozatképtelenné vált, továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal rendelkező személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja.

 1. A jegyzőkönyv

50. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja.

51. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Mötv. 52. § (1) bekezdés f-m) pontokat.

(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontjaként legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni.

(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés l) pontjaként a szavazás számszerű eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(5) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(6) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, és évente be kell köttetni, amelyről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit külön kell köttetni. A jegyzőkönyveket ülésenként folyamatos sorszámmal kell ellátni.

(7) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a képviselők kérése alapján

 1. a) a képviselői indítványokat,
 2. b) a képviselői hozzászólásokat,
 3. c) a képviselői interpellációkat.

52. § Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak köztisztviselő jelenlétében lehet megtekinteni.

 1. Fejezet

A közmeghallgatás, a helyi fórumok és az önszerveződő közösségek

53. § (1) Általános közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint. A közmeghallgatás képviselő-testületi ülésnek minősül.

(2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozó.

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(4) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

54. § A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

55. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.

(2) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.

(3) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.

(4) A hozzászólási jog megadása a képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.

56. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

57. § A közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvet készít.

58. § (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel fórumot tarthat.

(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fórum levezetésére a képviselő-testület által felkért – a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal rendelkező – személy jogosult.

(3) A fórumon csak a fórum levezetésére felkért képviselő köteles részt venni.

(4) A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint.

59. §16

 1. Fejezet

A települési képviselő

60. § A települési képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

61. § (1) A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdés i), j), k) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl – köteles

 1. a) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,
 2. b) az önkormányzat által szervezett rendezvényeken megjelenni
 3. c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,
 4. d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

 1. a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,
 2. b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,
 3. c) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott a testületi ülésen meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.

62. § (1) A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a települési képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés j) pont szerinti képzésen nem vesz részt, úgy két havi tiszteletdíját a képviselő-testület megvonja.

(3) Az önkormányzati képviselő megbízatására és megszűnésére az Mötv. helyi önkormányzati képviselő megbízatás keletkezése és megszűnése szabályai vonatkoznak.

(4) A képviselő összeférhetetlenségével, az összeférhetetlenségi eljárással, a méltatlansággal, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel és eljárással kapcsolatosan az Mötv. szabályai az irányadóak.

 1. Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

63. § A képviselő-testület szervei:

 1. a) a polgármester
 2. b) a képviselő-testület bizottsága,
 3. c) a jegyző,
 4. d) a közös önkormányzati hivatal,
 5. e) a társulás.
 6. A polgármester és az alpolgármester

64. § (1) A polgármester főállású tisztségviselő.

(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségével, az összeférhetetlenségi eljárással, a méltatlansággal, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel és eljárással kapcsolatosan az Mötv. szabályai az irányadóak.

65. § A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, vagy az érintett tartósan akadályozva van a 16. § (2) bekezdésben meghatározott személynek.

66. § (1) A polgármester Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai

 1. a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,
 2. b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,
 3. c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,
 4. d) fogadóórát tart,
 5. e) nyilatkozik a sajtónak.

(2) A polgármester fogadóórája: minden hónap harmadik csütörtöki nap 9-11 óra.

(3) A polgármester az Mötv. 67. § e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

67. § (1) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat az alábbi ügyekben:

 1. a) szociális ügyek,
 2. b) gyermekvédelmi ügyek.

(2) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerül, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

 1. a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a következő ülésig lejár,
 2. b) az önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati főösszeg 5 %-át elérő kiadás megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új kötelezettségvállalás esetén,
 3. c) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.

68. § (1) A társadalmi megbízatású alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.

(2) A képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester fogadóórája: minden hónap harmadik csütörtöki nap 14 -15 óra között.

 1. A képviselő-testület bizottságai

69. § A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

70. § A képviselő-testület állandó bizottsága:

 1. a) Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, amely 5 tagú (3 képviselő és 2 külső tag)
 2. b) Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság, amely 3 tagú (2 képviselő és 1 külső tag)

71. § (1) A bizottság tagjaira az Mötv. képviselő-testület bizottságaira vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) A bizottság működésének szabályaira az Mötv. 60. §-át kell alkalmazni.

(3) A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.

(4) A bizottság a létrehozásukat követően 30 napon belül ülést tart, ahol – az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével – határozattal elfogadja a bizottság részletes működési szabályait tartalmazó bizottsági ügyrendet.

(5) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

 1. Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság

72. § (1) A pénzügyi bizottság feladat és hatásköre az Mötv. 120. §-ában foglaltakon kívül

 1. a) a költségvetési koncepció tervezet véleményezése,
 2. b) a költségvetési terv megalapozását célzó rendeletmódosítások kezdeményezése,
 3. c) a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékozató véleményezése,
 4. d) a terv szerinti gazdálkodás figyelemmel kísérése, javaslattétel a gazdálkodással összefüggésben,
 5. e) felhalmozási kiadások előterjesztésének előzetes írásos véleményezése,
 6. f) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti jelleggel átruházott hatáskörben.
 7. g) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti.

(2) A képviselő-testület elé a pénzügyi bizottság által benyújtandó előterjesztések:

 1. a) a terv szerinti gazdálkodás figyelemmel kísérésének tapasztalatairól szóló előterjesztések,
 2. b) a gazdálkodással összefüggésben készített javaslattételek,
 3. c) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató,
 4. d) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti.

(3) A képviselő-testület elé az pénzügyi bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések

 1. a) az éves költségvetési terv,
 2. b) a féléves költségvetési beszámoló,
 3. c) az éves zárszámadási rendelet,
 4. d) a környezetvédelmi, idegenforgalmi területet érintő rendeletei,
 5. e) polgármester illetményére, jutalmára vonatkozó javaslat,

f ) idegenforgalmi koncepcióval, fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos javaslatok,

 1. g) településszerkezeti tervvel, szabályozási tervvel kapcsolatos ügyek,
 2. h) helyi adókkal kapcsolatos rendelete
 3. i) a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti ügyek.

(4) Figyelemmel kíséri a testvér-települési kapcsolatokat, elősegíti az idegenforgalmi vállalkozásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását, kapcsolatot tart és együttműködik a települési és településen kívüli idegenforgalmi szervekkel, elősegíti tevékenységét.

(5) Feladat- és hatáskörében ellátja

 1. a) vagyonnyilatkozat nyilvántartás,
 2. b) vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az ellenőrzésre kezdeményezés érkezik,
 3. c) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását követően az eredményről a képviselő-testület tájékoztatása.
 4. d) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti jelleggel átruházott hatáskörben,
 5. e) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti.
 6. f) összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárás lefolytatása és annak eredményéről a képviselő-testület tájékoztatása.

(6) A bizottságra állandó, visszavonásig érvényes átruházott hatásköreit az éves költségvetésről, és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletek külön határozzák meg.

(7) A bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal résztvevőket, valamint költségvetési koncepció, költségvetési tervezés, és beszámolás témakörök esetében az önkormányzat intézmény képviselőjét.

 1. Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság

73. § (1) A szociális bizottság feladatai

 1. a) a költségvetési rendelet tervezetben meghatározott szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú kiadások előzetes véleményezése,
 2. b) az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú rendeleteiben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlása,
 3. c) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület tájékoztatása,
 4. d) javaslattétel a helyi szociális háló fejlesztésére,
 5. e) javaslattétel a szociális és gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére.
 6. f) a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú helyi rendelet tervezet előzetes véleményezése,
 7. g) a szociális, gyermekvédelmi egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú helyi rendelet tervezet előzetes véleményezése,
 8. h) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti.

(2) A képviselő-testület elé a szociális bizottság által benyújtandó előterjesztések a (1) bekezdés c)-f) és h) pontjaiban meghatározott ügyek.

(3) A szociális bizottságra átruházott állandó, visszavonásig érvényes átruházott hatásköröket a szociális és gyermekvédelmi egészségügyi, kulturális és oktatási tárgyú helyi rendeletek határozzák meg.

(4) A szociális bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal résztvevőket, valamint az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi, kulturális és oktatási feladatot ellátó intézménye képviselőjét.

 1. A jegyző

74. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai

 1. a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,
 2. b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,
 3. c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,
 4. d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését.
 5. e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,
 6. f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet,
 7. g) rendszeresen áttekinti az képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert,
 8. h) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

75. § (1) A jegyző kinevezése az Mötv 83. § b) pontja alapján történik. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogkört a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.

76. § Az aljegyzőre vonatkozó szabályokat az Mötv. 82. § (5) bekezdése határozza meg.

 1. A Közös Önkormányzati Hivatal

77. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatal neve: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52.)

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése, további feladatokat az Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét – az Mötv. 67. § d) pontja és a 85. § (6), (9) bekezdése pontja figyelembe vételével – a Képviselő-testületek határozattal fogadják el.

 1. Társulás

78. § A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai:

 1. a) Balatoni Szociális Társulás 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.
 2. b) Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
 3. c) Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
 4. d) Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása

VII. Fejezet

A képviselő-testület gazdasági programja

79. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a rendelet 2019. október 28-án 16 óra 31 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete.

 1. melléklet17

Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek

korm. funkció megnevezés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásai
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091140
096015
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kapcsolódó oldalak