A betlehemes játék

A betlehemes játék e formája egészen a középkorig nyúlik vissza. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint ez az újkori paraszti misztériumjátékok legnépszerűbb formája. Magyarországon kívül ismeretes még hasonló szokás Német, illetve Lengyelországban, valamint Ukrajnában is. Nálunk három fő típusát különböztetik meg a néprajzkutatók: Balaton környéki, Felső-Tisza vidéki és Esztergom környéki. A játék felépítése mindhárom esetben hasonló: A játék egy jászol vagy templom alakú fából készült építményben játszódik, amelyben a bábokat a betlehem aljába vágott járaton keresztül mozgatják. Emellett élőszereplős pásztorjáték, valamint ének is kíséri a bábtáncoltatást.

A balatonberényi bábtáncoltatás kezdeteiről nincs pontos adatunk. Petánovits Katalin a vörsi bábtáncoltató betlehemezésről írt tanulmányában[1] a 19. századra datálja e szokás fénykorát a környéken, de nem kizárt, hogy már a 18. században megjelent. Községünkben az első ismert betlehemet, mely jelenleg a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban található, Kánya Berta bácsi készítette. Erről készített később másolatot Tikos Lajos asztalos, illetve Varga (Risza) Kálmán és Németh János, amely jelenleg a Keresztelő Szent János közösségi házban látható. A bábtáncoltatáshoz használt betlehem bárki számára megtekinthető a berényi községházán.

A játék hatszereplős: két angyal, akik énekelnek, illetve a betlehemet viszik, egy katona, aki a köszöntőt mondja, majd később a bábokat mozgatja, valamint három dadó (pásztor), akik az éneklés mellett kis színjátékot adnak elő. Bár ma csak a művelődési házban, valamint a templomban kerül bemutatásra, régen az adventi időszakban a betlehemezők végigjárták a falu portáit és mindenhol előadták, ahova beengedték őket. A játék a következőképp zajlott: a katona bekopog, majd miután beengedték a két angyallal együtt bemegy és elmondja köszöntőjét. Ezek után egyenként bejön a három dadó, először a két fiatal, majd végül az öreg és elmondják köszöntőjüket. Ezután ők lefekszenek, miközben a katona előkészíti a bábtáncoltatást. Az angyalok jelzésére a pásztorok felkelnek és elmondják vicces álmaikat, majd elkezdődik a bábtáncoltatás, melyet a hat szereplő éneke kísér. A berényi betlehemesben a következő bábok szerepelnek: pásztorok, napkeleti bölcsek, angyalok, az ördög és a kéményseprő, valamint Lackó, a ministráns.

Sajnos a 70-es évekre a szokás eltűnt Balatonberényből. 1981-ben újította fel Vörös József plébános, majd 1976-os megalakulása után átvette a Kopzós-Pödrős Hagyományőrző Népi Együttes, és azóta is előadják lelkes fiatalok a falukarácsony idején, valamint az éjféli mise előtt. Az 1981-es betlehem szereplői voltak: Tóth Lajos és Kánya Antal (angyalok), Kánya Gyula (katona), Spingár József, Németh János, Varga Kálmán (dadók). A jelenlegi betlehemezők: Bognár Tamás és Gazda Gábor (angyalok), Osvald Bálint (katona), Kelemen András, Horváth László, Gazda Tamás (dadók).

A Betlehem szövege

Beköszöntő: Szabad-e becsületes hajlékukba a betlehemi kis Jézuskát behozni?

Háziak: Szabad.

Katona: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Háziak: Mindörökké ámen.

Katona: Gyorsan, frissen készítsd gazda házadat, mert most jönnek a pásztorok, kik nagy örömet hirdetnek. Állj félre te banya, sárkányfülü kofa, takarodj a sarokba, ne nézz rám, mint vasvella! Nem azért jöttem, hogy szemedet, szádat nézzem, hanem, hogy angyalok által küldött betlehemi kis Jézuskát hirdessem.

(Bejön a két angyal a betlehemmel, amit az asztalra tesznek, majd melléállnak és énekelnek.)

Angyalok:
Pásztorok ne féljetek, utánam siessetek.
Betlehembe menjetek és ott lesz a helyetek.
Néktek éjfél tájában, a barmok pajtájában
Mert messiás született, néktek öröm eljött.

Betlehemnek határába, pásztorok vigyázatába
Nagy öröm hirdettetett.
Mert a barmok pajtájába, ökör, szamár jászolába
Üdvözítőnk született.

Katona: Gyere be te dadó, mer’ odakinn megfagyó!
(leül egy székre a betlehem mögé, ő táncoltatja a bábokat)

Első dadó: Húú, de hideg van odaki’! Tepertős pogácsás jó estét a ház népének! Nem látták az én kedves pajtásomat? Hegyet-völgyet bejártam, még a könyekes szilvafánál is jártam, de sehol sem találtam. Addig jártam-keltem míg végre meguk előtt ráleltem. No gyere be te kedves pajtásom!

Második dadó: Húú, de hideg van odaki’! Szalonnás, lucskos káposztás jó estét a ház népének! Nem látták az én kedves öregapámat? Hegyet-völgyet bejártam még a pálinkaháznál is jártam, de sehol nem találtam. Addig jártam-keltem míg végre itt maguk előtt ráleltem. No gyere be te vén, suttyogós szakállú öregapám!

Öreg dadó: Húú, de hideg van odaki’! Húsos-kolbászos, gimbeli-gombócos, hippentős-huppantós, kippentős-koppantós jó estét szerelmetes fiaim. Hát tik itt benn eszesztek-iszosztok, vendégeskedtek? Erről a vén, suttyogós szakállú öregapátokról meg sem emlékeztek? Mit nem nézek evvel a gircses-görcsös botommal mindjárt 99 bocskorszíjat repétek a hátatok bőréből!

Első és második dadó: Engeggy-engeggy öregapám, inkább 99 lapostetű mássza meg a kend suttyogós szakállát!

Öreg dadó: Engeggy-engeggy, az öreg mindig csak engeggy. No, az öregből utóvégre mán semmi nem lesz. No, három fertáj órára feküdjünk a földre!

Ének (katona és az angyalok):
Pásztorok, hol vagytok? Talán mind alusztok?
Gyorsan, frissen keljetek! Jézus elé menjetek!
Ma született a kis Jézus vígan örvendezzetek!

Üdvözlégy Mária, istennek szent anyja!
Áldott vagy, boldog vagy,
Szent fiadat szűz méhedben hordoztad, hordoztad.

Angyal (csenget): Glória! (Erre az első dadó felkel)

Első dadó: Hallod pajtás? Angyal mondja, glória!

Angyal: Glória in exelcis Deo!

Második dadó: Nem az pajtás, Mária keresi szent fiát!

Öreg dadó: No segéllyetek felálnom mer’ öreg az öreg. Na, mit álmodtatok szerelmetes fiaim?

Itt a két dadó elmeséli az álmát, ami általában valamilyen jeles eseményen alapul, ami abban az évben a faluan történt. Ilyen volt például a templom festése vagy az új falubusz beszerzése a közelmúltban. Aztán a végén a Második dadó megkérdi:

Hát kend mit álmodott, öregapám?

Öreg dadó: Hej, ha én azt megmondom, az lesz ám a valami! Álmomban egy fényes csillagot láttam, amit követtem. Mentem, mentem mígnem e hely fölött megállott, ahol a kis Jézus megszületett Júda Betlehemében.

Mindenki énekel:
Ki az, aki mifelettünk ily nagyot kiáltott?
Ez a szózat angyaltól és a világ fiától
Szívünkben megháborodott, földre lehullott.

Pásztorok tánca:
Íme, már nincs messze, fényesség a jele.
Betlehem határába, rongyos istállócskába,
Bé vagyon takargatva posztócskába.

Batyusok tánca:
Örvendezzünk, Betlehembe menjünk, ajándékokkal.
Ma született Isten fia, egy kisdedecske.
Atyáinktól, régtől fogva várt kisdedecske.

Angyalok tánca:
Mennyből az angyal, eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok.
Hogy Betlehembe, sietve menvén lássátok, lássátok.
Istennek fia, aki született jászolban, jászolban.
Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban, valóban.

Jaj, mint fázik, szép orcája ázik, sűrű cseppekkel,
Mennyi cseppek, annyi gyöngyök értünk hullanak,
Ezek a mennybéli vizek lelkünkre folynak.

Kéményseprő és az ördög tánca (gyors):
Vígan zengjetek citorák, Jézus született.
Harsogjatok gyors trombiták, Isten ember lett.
Kit értünk hoztál, és méhedben fogantál,
Ezt Gábriel arkangyalnak, áldottnak mondá.

Kéményseprő tánca (lassú):
Örvendetes ez nap, mert váltságunkra.
Született a Jézus egy istállóba.
Örvendezzünk, vigadjunk! Eljött Messiás!
Örvendezzünk, vigadjunk! Eljött Messiás!

Lackó tánca (lassú):
Hallod-e te Lackó mi a dolgod?
Melyet a mennyei követ mondott?
Hol született légyen Betlehemben,
Jézus a megváltó embertestben,
Hol született Jézus Betlehemben,
Tedd a forintodat a perselyembe!

Mindenki: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Háziak: Mindörökké ámen!

Kivonulás közben mindenki énekli:
Csordapásztorok, midőn Betlehembe,
Csordát őriznek, éjjel a mezőbe.
Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telik meg ő szívük.
Elindulának, és el is jutának,
Szűz Máriának jóccakát mondának.

PETÁNOVITS, Katalin: A vörsi bábtáncoltató betlehem. Veszprém m.-i Múz. Szervezet Évkönyve, 1966.

Kapcsolódó oldalak